Hỏi- Đáp

Thẩm quyển kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Thẩm quyển kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Khải An Khải An - 07:01, 19/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được quy định tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các loại công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Nghị định này, bao gồm: Công trình cấp I, công trình cấp đặc biệt, công trình do Thủ tướng Chính phủ giao, công trình theo tuyến đi qua 2 tỉnh trở lên....

Ông Thái Bá Vượng (Hà Nội) hỏi, dự án nhóm A nhưng công trình cấp II thì có thuộc trường hợp phải do Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng kiểm tra không? Công trình do Thủ tướng Chính phủ giao với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư có được coi là giống nhau không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì thẩm quyển kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức kiểm tra công trình do Thủ tướng Chính phủ giao.

Do đó, "công trình do Thủ tướng Chính phủ giao" ở đây được hiểu là Thủ tướng Chính phủ giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

Việc xác định cấp công trình và áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Vì vậy, đề nghị ông Vượng căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên và các hồ sơ của dự án, công trình để thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn