Hỏi- Đáp

Thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình

Thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình

Đồng Tiến Đồng Tiến - 07:24, 13/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại các Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn xác định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình nhà ở riêng lẻ thuộc dự án Khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Đối tượng công trình phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại các Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo thời điểm áp dụng của các Nghị định).

2. Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 22 Điều 11 Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 và sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ.

Thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng cho phép chủ đầu tư nghiệm thu công trình thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 (có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 đến ngày 01/7/2015);

Hoặc thông báo của cơ quan chuyên môn về xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 đến nay) quy định tại các Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, số 06/2021/NĐ-CP, số 35/2023/NĐ-CP (theo thời điểm áp dụng) đối với các công trình quy định tại mục 1 nêu trên. 

3. Đối với những công trình không thuộc đối tượng được quy định tại mục 1 nêu trên, khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở thì không có các hồ sơ quy định tại mục 2 nêu trên.

Ý kiến của bạn