Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới để thực hiện công nhận đô thị loại IV

16:11 15/06/2024
Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang căn cứ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch đô thị mới Châu Thành và Châu Thành A theo quy định.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3381/BXD-QHKT ngày 06/6/2024 gửi Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang hướng dẫn về thẩm quyền cho chủ trương tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới để thực hiện công nhận đô thị loại IV, nhưng có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III.

Bộ Xây dựng cho biết, tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A được định hướng đến năm 2030 sẽ trở thành thị xã với quy mô dân số dự báo của huyện Châu Thành là 145.000 người, huyện Châu Thành A là 110.000 người, tương đương quy mô dân số của đô thị loại III.

Như vậy, Quyết định số 1588/QĐ-TTg đã định hướng huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A trở thành đô thị mới, có quy mô dân số tương đương đô thị loại III.

“Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, các đồ án quy hoạch này thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung được thực hiện theo Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên”. Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ Xây dựng, pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị không quy định việc xin chấp thuận về chủ trương đối với lập quy hoạch đô thị mới, do đó Sở Xây dựng căn cứ Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức lập các quy hoạch trên theo quy định.  

Bình luận