Thẩm quyền nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

08:11 12/11/2023
Đối với các loại công trình khác, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 và khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với một số công trình thuộc dự án do các đơn vị quốc phòng trên địa bàn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 24, Mục VI Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (viết tắt là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP), Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết về loại công trình và thẩm quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh.

Vì vậy, trường hợp cần thiết, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái liên hệ với Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an để được làm rõ về loại công trình phục vụ quốc phòng, an ninh và thẩm quyền kiểm tra đối với các công trình này.

Đối với các loại công trình khác, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 và khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, khoản 8 Điều 11 và khoản 7 Điều 16 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bình luận