Thẩm quyền quyết định kế hoạch sửa chữa công trình

07:00 29/12/2023
Trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa.

Ông Bùi Quang Huy (TP.HCM) hỏi, công ty ông có 100% vốn Nhà nước, hằng năm thực hiện việc lập kế hoạch sửa chữa, duy tu các công trình do công ty quản lý, sử dụng, giá trị dưới 500 triệu đồng thì có được áp dụng quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa.

Trường hợp công ty của ông Huy sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để lập kế hoạch sửa chữa, duy tu các công trình do công ty quản lý sử dụng thì được phép áp dụng quy định nêu trên.

Bình luận