Hỏi- Đáp

Thẩm quyền thẩm định dự án

Thẩm quyền thẩm định dự án

Huyền Trang Huyền Trang - 07:00, 16/06/2022

Công dân Nguyễn Đình Trung hỏi, tỉnh Lạng Sơn có 01 dự án nhóm A : 7.300 tỷ đồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà thầu. Trong quyết định chấp thuận có tách thành 3 dự án: 01 dự án nhóm B; 02 dự án nhóm A.

Vậy, tổng giá trị dự án là nhóm A, việc tách dự án thành phần (01 dự án nhóm b, 02 dự án nhóm A) trong đó có 01 dự án B có phù hợp với quy định không?.

Trong trường hợp này đối với dự án nhóm B cấp công trình là cấp II thì thẩm quyền thẩm định dự án thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình chuyên ngành hay cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại khoản 2 Điều 49 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 quy định: “Căn cứ quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.”.

Tại khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 quy định:

“Việc phân chia dự án đầu tư xây dựng thành các dự án thành phần và phân kỳ đầu tư được quy định như sau: a) Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập.

Các dự án thành phần sau khi phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công; việc phân chia dự án thành phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Đối với các dự án còn lại, việc phân chia dự án thành phần do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi quyết định đầu tư xây dựng, bảo đảm các yêu cầu nêu tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), trừ trường hợp luật có quy định khác;

b) Việc phân kỳ đầu tư được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và quyết định đầu tư xây dựng, phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án trong nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.”

Luật đầu tư công cũng quy định về điều kiện phân chia dự án thành phần. Vì vậy, tùy theo nguồn vốn sử dụng, loại dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện phân chia dự án.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP), việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện đối với toàn bộ dự án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án nhưng phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ dự án tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án.

Công dân Nguyễn Đình Trung cần nghiên cứu quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công để xác định nhóm của dự án và nhóm của dự án thành phần nếu được phép phân chia theo quy định; xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng và loại dự án làm cơ sở trình cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

 

Ý kiến của bạn