Hỏi- Đáp

Thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành

Thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành

Khải An Khải An - 07:00, 21/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định tại khoản 9 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND TP Hải Phòng đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại đối với Ban quản lý dự án (QLDA ) chuyên ngành, Ban QLDA khu vực thuộc UBND cấp tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

Thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực được quy định tại khoản 9 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đó: “a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực là đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm quyền thành lập Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực được xác định theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập”.

Căn cứ theo quy định trên, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại đối với Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA  khu vực thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Ý kiến của bạn