Thẩm quyền thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

13:20 24/11/2022
Theo quy định, việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của UBND dân cấp tỉnh.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản giải đáp khó khăn, vướng mắc của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang về “cơ quan thẩm định, thông qua HĐND tỉnh Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.   

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, khoản 1 Điều 8 và khoản 5 Điều 9 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ đã quy định cụ thể việc phân cấp, ủy quyền lập và phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.

Trong khi đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Luật Kiến trúc năm 2019: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành”. Việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy chế trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của UBND dân cấp tỉnh.

Liên quan đến việc tích hợp quy chế vào nội dung đồ án quy hoạch chung xã, Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định: Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn được lập riêng theo quy định tại khoản 1 hoặc được tích hợp nội dung vào đồ án quy hoạch chung xây dựng xã.

Đồng thời, điểm d khoản 2 Điều 34 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định: Nội dung Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, tích hợp theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

Bộ Xây dựng lưu ý, Sở Xây dựng Hà Giang cần căn cứ vào quy định pháp luật về kiến trúc, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương để tham mưu dự thảo Quy định phân cấp, ủy quyền đối với quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Bình luận