thẩm quyền

 • Thẩm quyền nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

  Thẩm quyền nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Đối với các loại công trình khác, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 và khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

  Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Theo quy định, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.
 • Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình năng lượng

  Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình năng lượng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Đối với các hạng mục xây dựng thuộc công trình “đường dây truyền tải điện và trạm biến áp” cá nhân tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các quy định của pháp luật xây dựng về chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công trình công nghiệp.
 • Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án

  Quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định, người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.
 • Thẩm quyền ban hành định mức dự toán mới

  Thẩm quyền ban hành định mức dự toán mới

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Việc thanh toán hợp đồng BOT thực hiện theo các nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ thầu, tuân thủ quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng BOT tương ứng với từng thời kỳ và pháp luật xây dựng có liên quan.
 • Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình

  Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Theo Luật Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm cả dự toán xây dựng làm cơ sở phê duyệt, trừ trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng.
 • Thẩm quyền công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

  Thẩm quyền công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Danh mục máy và thiết bị thi công được lựa chọn để công bố thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Quyền thẩm định thiết kế dự án có hệ thống thiết bị công nghệ

  Quyền thẩm định thiết kế dự án có hệ thống thiết bị công nghệ

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ theo Khoản 1, Điều 83 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 25, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.
 • Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

  Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Công dân Nguyễn Văn Nam hỏi, công trình của tôi dưới 15 tỷ theo quy định phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình của tôi lại nằm ở 2 tỉnh khác nhau thì xin hỏi quý Bộ thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của tôi là do cơ quan nào thẩm định, Chủ đầu tư có được tự thẩm định không?
 • Thẩm quyền thẩm định thiết bị công nghệ của công trình sau thiết kế cơ sở

  Thẩm quyền thẩm định thiết bị công nghệ của công trình sau thiết kế cơ sở

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.
 • Thẩm quyền thẩm định dự án

  Thẩm quyền thẩm định dự án

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Công dân Nguyễn Đình Trung hỏi, tỉnh Lạng Sơn có 01 dự án nhóm A : 7.300 tỷ đồng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà thầu. Trong quyết định chấp thuận có tách thành 3 dự án: 01 dự án nhóm B; 02 dự án nhóm A.