tháng 8/2023

  • Ninh Thuận công bố giá VLXD tháng 8/2023

    Ninh Thuận công bố giá VLXD tháng 8/2023

    Việc công bố làm căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo/sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm công khai, minh bạch để phòng chống lãng phí, thất thoát trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình tại Ninh Thuận.