Thanh Hóa bổ sung đấu giá quyền sử dụng đất 47 dự án

09:42 26/03/2022
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh với 47 dự án và thu hồi 1 dự án.

Theo đó, quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau: Tổng số dự án (MB): 47 dự án. Tổng diện tích đất thực hiện đấu giá: 70,78 ha. Được biết, tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu về khoảng 2.300 tỷ dồng.

Đồng thời, quyết định cũng đưa ra khỏi danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 là 01 dự án, diện tích thực hiện đấu giá: 2,73 ha tại Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá. Với lý do Để bố trí tái định cư theo Công văn số 838/UBND-VX ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật.

Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, phải đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước…

 

Bình luận