Thành lập Ban soạn thảo Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

16:51 25/03/2024
Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng là Trưởng ban, có đại diện các cơ quan chuyên môn, chuyên gia của một số Bộ, ngành, địa phương và hội nghề nghiệp...

Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 181/QĐ-BXD ngày 19/3/2024 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

Danh sách Ban soạn thảo gồm 32 thành viên do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng là Trưởng ban, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng Hoàng Anh Tuấn là Phó trưởng ban…

Danh sách Tổ biên tập gồm 42 thành viên do Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng là Tổ trưởng, các Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng: Bùi Văn Dưỡng, Phạm Như Huy, Nguyễn Chí Hiếu và Ngô Hoàng Nguyên là Phó trưởng ban…

Điểm đáng chú ý, trong danh sách các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, bên cạnh các thành viên là chuyên viên làm việc tại các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng, còn có các chuyên viên, chuyên gia là đại diện các cơ quan chuyên môn của một số Bộ, ngành, địa phương và hội nghề nghiệp.

Trong đó, danh sách thành viên Ban soạn thảo có Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư Bộ Tài chính Đoàn Đức Thành; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương; Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Lê Trần Kiên; Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Võ Tấn Hà; Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam Đặng Việt Dũng; Chủ tịch Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Duyên; Chủ tịch Hội đồng KHCN Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam Nguyễn Ngọc Đông; Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam Trần Văn Thế…

Danh sách thành viên Tổ biên tập cũng có các chuyên viên, chuyên gia của các Bộ, ngành, địa phương và hội nghề nghiệp như: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: GTVT, NN&PTNT, Công Thương, TN&MT, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, KH&ĐT, Tài chính; các Sở Xây dựng: Hà Nội, TP.HCM, TP Đà Nẵng; Tổng Hội xây dựng Việt Nam, Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường Bộ Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung 59 Điều

Dự thảo Nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung 59 Điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; và bổ sung 5 Điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 35/2023/NĐ-CP.

Trong đó, riêng đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, dự thảo Nghị định sửa đổi 8 Điều, bổ sung 2 Điều như: Sửa đổi, bổ sung nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, bỏ nội dung đánh giá phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển đô thị là các nội dung đã được đánh giá tại bước chấp thuận chủ trương đầu tư;

Bổ sung quy định về nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tổng thể đối với trường hợp lập và phân chia dự án thành phần khi quyết định đầu tư để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cho toàn dự án (sửa đổi, bổ sung Điều 11); Bổ sung căn cứ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật (bổ sung Điều 12a).

Sửa đổi các nội dung liên quan đến thủ tục đánh giá về PCCC tương ứng với nội dung được đề xuất, được thông qua tại Luật PCCC&CNCH (sửa đổi) - thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng Luật (sửa đổi, bổ sung Điều 12, Điều 13); Tăng cường phân cấp thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 13).

Rà soát, sửa đổi quy định về hồ sơ, quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 15); Bổ sung quy định để làm rõ nội hàm nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (bổ sung Điều 15a); Sửa đổi, bổ sung quy định về phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (sửa đổi, bổ sung Điều 18, Điều 19).

Về tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa đổi, dự thảo Nghị  định bổ sung 3 Điều như: Sửa đổi, bổ sung thẩm quyền thành lập Ban quản lý dự án theo hướng khôi phục nội dung cũ tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP không dẫn chiếu sang quy định về đơn vị sự nghiệp công lập (sửa đổi, bổ sung Điều 21);

Hiệu chỉnh một số từ ngữ tại quy định về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án (sửa đổi, bổ sung Điều 22); Sửa đổi, bổ sung quy định về chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án (sửa đổi, bổ sung Điều 23).

Điều 54 của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 quy định, Ban soạn thảo có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trước cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo; Xem xét, thông qua đề cương chi tiết dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; Thảo luận về nội dung của dự thảo văn bản, tờ trình, nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Trưởng Ban soạn thảo có các nhiệm vụ thành lập Tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo và chỉ đạo Tổ biên tập biên soạn và chỉnh lý dự thảo văn bản; Tổ chức các cuộc họp và các hoạt động khác của Ban soạn thảo; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban soạn thảo.

Thành viên Ban soạn thảo có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của các nội dung được phân công trong dự thảo văn bản và tiến độ xây dựng dự thảo văn bản; trường hợp vì lý do khách quan mà không tham dự được thì phải có ý kiến góp ý bằng văn bản.

Bình luận