Thanh toán vật liệu phục vụ thi công trong hợp đồng EPC

07:00 24/06/2024
Việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Liên quan đến đề nghị hướng dẫn về thanh toán vật liệu phục vụ thi công lắp đặt trong hợp đồng EPC của Công ty Hữu hạn CP Khoa học kỹ thuật Ngũ Hoàn (Trung Quốc), Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Bộ Xây dựng cho biết, việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo đó, hợp đồng EPC trọn gói được ký kết giữa các bên ngày 06/10/2010 nhưng chưa nêu cụ thể nguồn vốn thực hiện nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hợp đồng đã ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì giá hợp đồng trọn gói đã được quy định cụ thể tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Cụ thể, trường hợp quá trình thực hiện hợp đồng không điều chỉnh, bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện), thì không thay đổi giá hợp đồng đã ký.

Trường hợp có thay đổi, bổ sung phạm vi, khối lượng công việc phải thực hiện theo hợp đồng thì thực hiện điều chỉnh hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 34, Điều 35 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP.

Theo Bộ Xây dựng, việc thanh toán và hồ sơ thanh toán hợp đồng trọn gói được quy định lần lượt tại khoản 4 Điều 18; điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Vì vậy, đối với hợp đồng trọn gói, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Việc quản lý chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Tài liệu hồ sơ nghiệm thu thuộc hồ sơ thanh toán từng đợt (như biên bản nghiệm thu, các tài liệu khác có liên quan) theo thỏa thuận của các bên phải tương ứng với khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu, bàn giao.

Bình luận