Tài chính- đầu tư

Tháo gỡ khó khăn cho các hợp đồng xây dựng đã ký trọn gói, đơn giá cố định

Tháo gỡ khó khăn cho các hợp đồng xây dựng đã ký trọn gói, đơn giá cố định

Thanh Nga Thanh Nga - 16:59, 11/08/2022

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương chủ động việc công bố giá VLXD, chỉ số giá xây dựng theo tháng, sát với thị trường, cơ bản đáp ứng việc quản lý chi phí ĐTXD, quản lý chi phí hợp đồng; Giá VLXD đã bắt đầu hạ nhiệt, có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, nhiều hợp đồng xây dựng đã và đang thực hiện trong 2 năm vừa qua vẫn còn gặp khó khăn.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đối với hợp đồng đã ký trọn gói, đơn giá cố định, Bộ Xây dựng kiến nghị, theo quy định của pháp luật hiện hành thì các hợp đồng này chỉ được điều chỉnh trong trường hợp “bất khả kháng” theo Điều 143 Luật Xây dựng 2014 hoặc “hoàn cảnh thay đổi” theo Điều 420 Luật Dân sự 2015 .

Trong đó, các tiêu chí về bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi tại văn bản quy phạm pháp luật lại không định lượng, không quy định cụ thể “biến động giá vật liệu xây dựng” là trường hợp bất khả kháng hay trường hợp hoàn cảnh thay đổi.

Nếu đề nghị sửa đổi, cụ thể hóa các quy định này tại các Luật có liên quan như Luật Dân sự, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, thời gian sẽ kéo dài đến năm 2023-2024. Giải pháp này không còn phù hợp với giai đoạn hiện nay khi giá VLXD đang có xu hướng giảm.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp cùng các Bộ, ngành và các địa phương để tổng hợp số liệu thực hiện của các hợp đồng này để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có giải pháp phù hợp.

Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể việc công bố giá VLXD, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn quản lý từ năm 2021 trở lại đây, đảm bảo công bố sát giá thị trường, công bằng, minh bạch.

Trường hợp giá VLXD, chỉ số giá đã công bố theo quý chưa phản ánh đúng biến động giá VLXD trên thị trường, các địa phương bổ sung việc công bố VLXD, chỉ số giá xây dựng, tăng tần suất sớm hơn, theo tháng, đảm bảo theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Kiến nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các địa phương, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nếu có báo cáo Chính phủ.

Giao cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư chỉ đạo chủ đầu tư các dự án: báo cáo đánh giá các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (chủ quan, khách quan); xác định rõ trách nhiệm các bên và cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh hợp đồng (kể cả các hợp đồng BOT), đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trên cơ sở chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời, xác định mức độ ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư đã phê duyệt, cân đối các nguồn vốn, báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Ý kiến của bạn