Kinh tế xây dựng

Thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên để cải tạo, xây dựng mới công trình

Thí điểm sử dụng kinh phí chi thường xuyên để cải tạo, xây dựng mới công trình

Tuấn Đông Tuấn Đông - 09:21, 22/04/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ vừa ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có với 02 chính sách như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung nêu trên vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 và cho phép thông qua Nghị quyết theo quy trình một kỳ họp Quốc hội (tháng 5/2023).

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định, bảo đảm tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo yêu cầu.

Bộ Tài chính cho biết, qua phản ánh của cử tri, đại biểu Quốc hội và các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương, thực tế phát sinh nhiều trường hợp các tài sản công có nhu cầu cấp bách, cấp thiết phải xây dựng mới các hạng mục công trình, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mở rộng để phát huy hiệu quả quản lý, sử dụng, khắc phục tình trạng xuống cấp nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong khi quy mô yêu cầu về vốn nhỏ, có thể sử dụng, cân đối nguồn chi thường xuyên để đảm bảo hoạt động của các cơ quan, đơn vị và đời sống của người dân.

Cũng theo Bộ Tài chính, thực tế triển khai các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, đã phát sinh nhiều bất cập, hạn chế trong việc bố trí nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất đã được cử tri, đại biểu Quốc hội và các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương phản ánh.

Nguyên nhân là do khái niệm xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng; sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị theo quy định của Luật Đầu tư công chưa rõ ràng, nên gặp khó khăn trong trường hợp chỉ xây mới, cải tạo, mở rộng một số hạng mục trong công trình chính, hoặc khó khăn trong mua sắm, sửa chữa, nâng cấp một số các trang thiết bị phát sinh thường xuyên, hoặc phát sinh đột xuất, cấp bách nhưng có giá trị không lớn.

Ý kiến của bạn