Thị trường

Hà Nội ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể 

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng UBND Thành phố ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất...