thoát nước xanh

  • Vai trò của hạ tầng xanh, cấp nước xanh đối với phát triển bền vững đô thị

    Vai trò của hạ tầng xanh, cấp nước xanh đối với phát triển bền vững đô thị

    Hiện việc cấp nước xanh đã được nhiều địa phương, doanh nghiệp tính đến, nhưng chưa có một kế hoạch tổng thể, bài bản. Cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý về cấp, thoát nước, các chuyên gia, doanh nghiệp mong muốn cơ quan quản lý nhà nước sớm có định hướng, tầm nhìn và kế hoạch cụ thể về cấp nước xanh.
  • Tăng cường hoạch định chính sách về hạ tầng xanh

    Tăng cường hoạch định chính sách về hạ tầng xanh

    Tăng cường nghiên cứu về hạ tầng xanh, nhất là các cấp thành phố/địa phương để rút ra những giải pháp, công cụ chính sách cho hạ tầng xanh; đồng thời cần tăng cường việc luật hoá về hạ tầng xanh trong các luật về môi trường, đất đai, xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị.