Thông báo

Xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Để có cơ sở, căn cứ xử phạt đối với hành vi tái phạm, cơ quan quản lý trật tự xây dựng đô thị nghiên cứu kỹ hồ sơ vi phạm, đối chiếu với các điều kiện quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, Luật Xử lý VPHC, pháp luật có liên quan để xác định hành vi VPHC và xử lý theo quy định (nếu có).