Thống nhất các quy định về quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn

18:16 20/06/2024
Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn thống nhất hóa các quy định về quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trong cùng một Luật…

Quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn

Chiều 20/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kế thừa phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014 (Chương II), trên cơ sở phạm vi của quy hoạch đô thị và nông thôn quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017, phạm vi điều chỉnh của Luật là quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh, tổ chức quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: quochoi.vn.

Các chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn đã được Quốc hội thông qua gồm: (1) Hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; (2) Hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; (3) Hoàn thiện các quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch, nguồn kinh phí và các quy định có liên quan khác nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của quy hoạch đô thị và nông thôn, quyền được tiếp cận, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Dự án Luật thể chế hóa Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thống nhất hóa các quy định về quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn trong cùng một Luật.

Đáng chú ý, dự án Luật sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, với 9 điểm mới cơ bản như:

(1) Quy định rõ hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn về loại, cấp độ quy hoạch; làm rõ mối quan hệ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ về quy hoạch.

(2) Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn.

(3) Đơn giản hóa trình tự, thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

(4) Bổ sung, quy định rõ về nội dung quy hoạch không gian ngầm đối với các đô thị trực thuộc tỉnh và quy định quy hoạch không gian ngầm được lập riêng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị mới dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

(5) Bổ sung, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, yêu cầu đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

(6) Bổ sung quy định rõ hơn về nguồn kinh phí cho công tác quy hoạch, bảo đảm nguồn lực thực hiện quy hoạch.

(7) Bổ sung quy định làm rõ điều kiện năng lực và trách nhiệm của tổ chức tư vấn; sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc...

(8) Bổ sung quy định về hợp tác quốc tế và chính sách của Nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn.

(9) Bổ sung các quy định cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và nông thôn.

Căn cứ vào cấp quy hoạch thay vì thẩm quyền phê duyệt quy hoạch

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế nhất trí sự cần thiết ban hành Luật, quan điểm nêu tại Tờ trình số 227/TTr-CP của Chính phủ.

Góp ý cho một số nội dung lớn của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị báo cáo, làm rõ cơ sở của việc quy định “quy hoạch chung đối với thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung đô thị mới dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương” là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia”; phân biệt với các quy hoạch khác thuộc hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn được xác định là quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành; tiếp tục rà soát quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn tương ứng với nội dung dự thảo Luật sửa đổi tại khoản 5 Điều 5 Luật Quy hoạch năm 2017, bảo đảm tính thống nhất nội tại của Luật Quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Ảnh: quochoi.vn.

Để bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Quy hoạch năm 2017 và dự thảo Luật về “quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn là quy hoạch ngành quốc gia”, đề nghị rà soát, chỉnh sửa theo hướng dẫn chiếu pháp luật về quy hoạch đối với quy định về nội dung quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn.

Rà soát, làm rõ tính chất của “khu vực” được lập quy hoạch phân khu, đối tượng được lập quy hoạch chi tiết và mục đích lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Rà soát quy định về trường hợp lập quy hoạch chi tiết mà không phải lập quy hoạch phân khu, liên quan đến trường hợp các dự án đầu tư xây dựng bảo đảm sự hợp lý, thống nhất với quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật khác có liên quan; phân tách rõ các trường hợp tương ứng với các loại dự án đầu tư.

Đặt biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định tại khoản 3 Điều 7 về xử lý khi có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy hoạch theo hướng phù hợp với quy định tại Điều 6 Luật Quy hoạch năm 2017 căn cứ vào cấp quy hoạch thay vì căn cứ vào thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và thời điểm phê duyệt quy hoạch.

Đồng thời, trường hợp mâu thuẫn thì cần xem xét rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để có cơ sở thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành (đầu tư, xây dựng, nhà ở…) và bảo đảm tính tổng thể cũng như vị trí, vai trò, tính khoa học và tính thống nhất nội tại của mỗi loại quy hoạch.

Làm rõ quan hệ giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch chung huyện với nội dung phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện trong quy hoạch tỉnh.

Rà soát các quy định và làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định rõ căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh các quy hoạch này, tránh gây vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt, làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch chung huyện với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, giữa quy hoạch chung xã với chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ tới đơn vị hành chính cấp xã tại quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, xử lý trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các loại quy hoạch này.

Trường hợp tỉnh dự kiến trở thành thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa 3 quy hoạch cùng tồn tại trên địa bàn tỉnh, gồm: quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị mới dự kiến thành thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

Tiếp tục rà soát nội dung các loại quy hoạch, các cấp độ quy hoạch theo hướng, đối với quy hoạch chung cần bảo đảm tính “động”, mở, định hướng của quy hoạch chung, thay vì “cứng nhắc”, bó hẹp không gian phát triển của đô thị và nông thôn. Đối với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, cần bảo đảm tính cụ thể, hợp lý, khả thi, thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện…

Bình luận