Tài chính- đầu tư

Thu phí thẩm định đồ án quy hoạch theo tỷ lệ % tổng chi phí lập đồ án

Thu phí thẩm định đồ án quy hoạch theo tỷ lệ % tổng chi phí lập đồ án

Ngọc Khánh Ngọc Khánh - 07:00, 04/06/2023

Cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng phải nộp số tiền bằng 2,8% chi phí lập đồ án quy hoạch nếu chi phí lớn hơn 10.000 triệu đồng, theo Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Thông tư áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng.

Người nộp phí là cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Tổ chức thu phí là cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên tổng chi phí lập từng đồ án quy hoạch đề nghị thẩm định (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Biểu mức thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Trong đó, đối với đồ án quy hoạch có chi phí lập đồ án ≤ 200 triệu đồng, mức thu phí là 12,3%; chi phí ≤ 500 triệu đồng, mức thu 9,7%; chi phí ≤ 1.000 triệu đồng, mức thu 7,5%; chi phí ≤ 2.000 triệu đồng, mức thu 5,5%...

Đối với chi phí lập đồ án quy hoạch ≥ 10.000 triệu đồng, mức thu 2,8%.

Trường hợp chi phí lập đồ án quy hoạch nằm trong khoảng giữa chi phí lập đồ án quy hoạch quy định tại Biểu mức thu phí nêu trên thì mức thu phí được xác định trên cơ sở chi phí lập đồ án của cận trên và cận dưới khoảng chi phí lập đồ án quy hoạch.

Đối với đồ án quy hoạch điều chỉnh theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch: Trường hợp điều chỉnh tổng thể, phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt, mức thu phí bằng 100% mức thu phí theo quy định; Phạm vi điều chỉnh không vượt quy mô diện tích hoặc dân số của đồ án đã được phê duyệt, mức thu phí bằng 80% mức thu phí quy.

Trường hợp điều chỉnh cục bộ, mức thu phí bằng 50% mức thu phí quy định.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2023.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng; và Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Ý kiến của bạn