Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

07:00 22/10/2023
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải thuộc đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định, phải có hợp đồng thuê nhà ở ký với đơn vị quản lý vận hành và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này.

Liên quan đến đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này.

Về đối tượng, điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, tại Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 (đã được sửa đổi bổ sung tại các Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ) đã quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 57 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã có quy định về trường hợp thực tế đang sử dụng nhà ở, có tên trong quyết định, văn bản phân phối bố trí nhà ở thì được làm thủ tục ký hợp đồng thuê nhà ở với đơn vị quản lý vận hành.

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP không có quy định phân biệt quyết định, văn bản phân phối bố trí tạm thời hay chính thức.

Về đối tượng, điều kiện được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước, Bộ Xây dựng cho biết, tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải thuộc đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Nghị định này, phải có hợp đồng thuê nhà ở ký với đơn vị quản lý vận hành và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đối chiếu trường hợp cụ thể nêu tại văn bản số 9774/SXD-QLN ngày 14/9/2023 với quy định của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP nêu trên để xem xét, quyết định việc cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo đúng quy định.

Bình luận