Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

07:30 28/08/2023
Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định, sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Bộ Xây dựng nhận được công văn của Sở KH&ĐT TP.HCM đề nghị hướng dẫn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại khoản 9 Điều 14 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP quy định: sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật nhà ở và quy định của Nghị định này.

Trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời chấp thuận doanh nghiệp đã được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Tại khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư 2020 đã có quy định về các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tại khoản 5 Điều 29 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư cũng quy định về trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Tại Điều 14 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP cũng đã có quy định về một số giấy tờ liên quan đến việc lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư như: Đơn đăng ký làm chủ đầu tư dự án theo mẫu (khoản 3 Điều 14); Biên bản lấy ý kiến về việc lựa chọn chủ đầu tư tại Hội nghị nhà chung cư có chữ ký của đại diện UBND cấp huyện, đại diện cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh, đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp được lựa chọn (khoản 6 Điều 14); Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời mà chủ đầu tư và chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận thống nhất tại Hội nghị nhà chung cư (khoản 8 Điều 14).

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định này cũng quy định về các nội dung của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trong đó có các nội dung khác liên quan mà chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư được thỏa thuận ngoài các nội dung đã được Chính phủ quy định như việc bàn giao nhà đất để phá dỡ, lập dự án đầu tư, việc xử lý các quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở của chủ sở hữu,…

Như vậy, trong thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật đầu tư còn có các giấy tờ theo quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP để chứng minh tư cách pháp lý của chủ đầu tư khi nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án.

Đề nghị Sở KH&ĐT TP.HCM tham khảo ý kiến của Bộ KH&ĐT về thủ tục, thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP để thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định.

 

Bình luận