Hỏi- Đáp

Thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội

Thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội

Kiều Dung Kiều Dung - 07:00, 22/03/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NƠXH quy định, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Việt Hưng đề nghị hướng dẫn việc hiện đầu tư xây dựng dự án NƠXH.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Tại khoản 4 Điều 174 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định: UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo quy định của Luật này và phân cấp của Chính phủ.

Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021) quy định: Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư.

Do vậy, đề nghị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Việt Hưng nghiên cứu, liên hệ với UBND TP.HCM và cơ quan chuyên môn của thành phố để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn