thủ tục

  • Trình tự, thủ tục giao đất cho nhà đầu tư

    Trình tự, thủ tục giao đất cho nhà đầu tư

    Đối với trường hợp được chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đầu tư thì áp dụng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
  • Thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà

    Thủ tục đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà

    Hệ thống điện năng lượng mặt trời là công trình năng lượng, do đó, việc đầu tư xây dựng công trình này phải tuân thủ đầy đủ quy định về dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng theo quy định của pháp luật xây dựng và pháp luật điện lực.