Xây dựng & Đời sống

Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Trà Vinh Trà Vinh - 07:00, 23/11/2022

Theo quy định, UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định phân giao trách nhiệm quản lý hành chính khu vực có nhà chung cư và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị hướng dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 48 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và khoản 25 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định: UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định phân giao trách nhiệm quản lý hành chính khu vực có nhà chung cư và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM đối chiếu quy định để thực hiện.

Bên cạnh đó, ngày 08/3/2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chế Đánh số và gắn biển số nhà kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD. Tại Điều 4 của Quy chế này đã quy định rõ nguyên tắc đánh số nhà.

Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM nghiên cứu nội dung của Quy chế 05 để thực hiện theo quy định.

 

 

 

Ý kiến của bạn