ISSN 2734-9888

Tiềm năng phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Tiềm năng phát triển công trình xanh tại Việt Nam

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCông trình xanh cũng đã chứng tỏ mang lại hiệu quả nhiều mặt: Hiệu quả môi trường, lợi ích xã hội thông qua và các lợi ích kinh tế rõ rệt. Bài báo trình bày một số ý kiến về tiếm năng phát triển công trình xanh tại Việt Nam.

Ý kiến của bạn