Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục hoàn thiện 29 VBQPPL, đề án trong năm 2024

Tiếp tục hoàn thiện 29 VBQPPL, đề án trong năm 2024

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 03/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự kiến sẽ có tổng số 29 VBQPPL, đề án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, được cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện để trình/ban hành trong năm 2024…

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 29/3/2024 về Chương trình xây dựng VBQPPL và các Đề án của Bộ Xây dựng năm 2024, bao gồm 2 nhóm nội dung chính: (1) Các VBQPPL, Đề án đã được giao trong Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền; và (2) Danh mục các VBQPPL, Đề án cần nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong năm 2024.

Theo quy định của Quyết định số 220/QĐ-BXD, đối với các VBQPPL, Đề án đã được giao trong Chương trình công tác năm 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền, gồm có 22 VBQPPL và 3 Đề án, Quy chuẩn: (1) Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024), trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

(2) 10 Nghị định và Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: Nghị định thay thế Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trình/ban hành trong tháng 9/2024.

Các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; phát triển và quản lý NƠXH; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh BĐS; xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS, trình/ban hành trước ngày 15/9/2024.

Nghị định về cây xanh và công viên công cộng đô thị (thay thế Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị), trình/ban hành trong tháng 11/2024.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trình/ban hành trong tháng 12/2024.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, trình/ban hành trước ngày 15/9/2024.

Hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

(3) 12 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng gồm: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở, trình/ban hành trước ngày 15/11/2024; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch BĐS, trình/ban hành trước ngày 15/11/2024; Thông tư quy định giải pháp quản lý đánh số nhà, gắn biển số nhà tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trình/ban hành trước ngày 15/11/2024.

Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Xây dựng, trình/ban hành trong quý 2/2024; Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, thăng hạng, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Xây dựng, trình/ban hành trong quý 2/2024.

Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng, trình/ban hành trong quý 3/2024; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ Xây dựng quản lý, trình/ban hành trong quý 3/2024.

Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành, trình/ban hành trong tháng 8/2024; Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết rút gọn, trình/ban hành trong quý 2/2024; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng, trình/ban hành trong tháng 6/2024.

Thông tư thay thế Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị, trình/ban hành trước ngày 15/11/2024; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đo bóc khối lượng xây dựng, trình/ban hành trước ngày 15/11/2024.

Bên cạnh đó, Quyết định số 220/QĐ-BXD còn quy định danh mục 4 VBQPPL, Đề án cần nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới trong năm 2024 gồm: Luật Cấp, thoát nước và Luật Quản lý phát triển đô thị, trình/ban hành theo tiến độ của Quốc hội sau khi được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng (thay thế Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), trình/ban hành trong năm 2024; Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2024-2030 (thay thế Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030), trình/ban hành trong năm 2024.

Ý kiến của bạn