Chỉ đạo điều hành

Tiếp tục tổng kết các quy định pháp luật về cấp, thoát nước

Tiếp tục tổng kết các quy định pháp luật về cấp, thoát nước

Tuấn Đông Tuấn Đông - 07:30, 02/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChính phủ cơ bản thống nhất với 3 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước như đề xuất của Bộ Xây dựng; giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 203/NQ-CP ngày 1/12/2023 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023.

Théo đó, trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng pháp luật, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình; chịu trách nhiệm cá nhân người đứng đầu nếu để xảy ra việc chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Bộ Tư pháp theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc và thường xuyên báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

Hội thảo Dự thảo Luật Cấp, thoát nước trong khuôn khổ Tuần lễ ngành nước Việt Nam - Vietnam Water Week 2023. Ảnh: Hội Cấp, thoát nước Việt Nam.

Về đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước, Chính phủ cơ bản thống nhất với 3 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước như đề xuất của Bộ Xây dựng, bao gồm: (1) Quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường theo chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; (2) Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống cấp, thoát nước; (3) Bảo đảm nguồn lực phát triển cấp, thoát nước.

Trên cơ sở đó, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước với các yêu cầu sau:

Tiếp tục tổng kết các quy định pháp luật về cấp, thoát nước; làm rõ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn để đề xuất các chính sách phù hợp, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về cấp, thoát nước; đánh giá tác động chính sách một cách khoa học, đầy đủ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm khả thi và hiệu quả; tham khảo kinh nghiệm quốc tế và tiếp thu, vận dụng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; tổ chức hội thảo, tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, các cá nhân, tổ chức có liên quan để hoàn thiện các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; tăng cường công tác truyền thông về các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để tạo sự đồng thuận trong việc xem xét, thông qua Đề nghị xây dựng Luật này.

Nội dung và giải pháp thực hiện chính sách phải thể hiện rõ chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cấp, thoát nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động cấp nước sạch, thoát và xử lý nước thải.

Tiếp tục rà soát, xác định rõ phạm vi điều chỉnh của dự án Luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Giá, Luật Phí và lệ phí, các luật khác có liên quan; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời việc quy định về quy hoạch cấp, thoát nước phải phù hợp với pháp luật về quy hoạch. Quy định rõ nội dung quản lý nhà nước về cấp, thoát nước, tiêu chuẩn, quy chuẩn nước sạch; cách thức quản lý phù hợp đối với công trình cấp nước phân tán, công trình cấp nước quy mô hộ gia đình; trách nhiệm quản lý nhà nước thống nhất của Chính phủ, trách nhiệm cụ thể của Bộ Xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan có liên quan; không quy định cụ thể về tổ chức bộ máy trong dự án Luật này. Nội dung chính sách về nguồn lực cần nghiên cứu để có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội trong đầu tư, vận hành công trình cấp, thoát nước và kiểm soát chất lượng nước sạch.

Cùng với đó, Chính phủ cũng cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, Chính phủ thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007; giao Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật. 

Đối với đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất 6 chính sách trong đề nghị xây dựng Luật như đề xuất của Bộ Công Thương.

Ý kiến của bạn