Tiêu chí giao thông hướng đến đô thị phát triển bền vững tại Việt Nam

Tại Việt Nam đã có những nghiên cứu ban đầu về tiêu chí giao thông hướng đến đô thị phát triển bền vững, tuy nhiên vẫn chưa được thống nhất và đầy đủ để đưa vào văn bản pháp lý áp dụng trong đánh giá hệ thống giao thông.

Bình luận