"*ThS Nguyễn Trọng Nghĩa, **TS Trần Bá Việt, ***PGS TS Nguyễn Thanh Sang"