"TS KTS Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Lê Tuyết Nhi"

  • Vị nhân sinh trong một số công trình văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Vị nhân sinh trong một số công trình văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Kiến trúc Vị nhân sinh (VNS) với các mục tiêu xây dựng, đặc điểm về hình thức, chức năng và ý nghĩa nhân văn hiện nay đang nhận được nhiều sự quan tâm và phổ biến ứng dụng, đặc biệt trong thiết kế xây dựng và cải tạo các công trình văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.