"Th.Lâm"

  • 51 doanh nghiệp CNHT phía Nam được hỗ trợ

    51 doanh nghiệp CNHT phía Nam được hỗ trợ

    Sau 2 tuần khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất, mới đây 51 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) khu vực phía Nam đã được lựa chọn tham gia hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn cải tiến sản xuất.