"NCS Hà Văn Thanh Khương*, TS.KTS Nguyễn Hoàng Minh**"