"Kiều Dung"

 • Điều kiện về kinh doanh bất động sản

  Điều kiện về kinh doanh bất động sản

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Quy định về công trình xây dựng tạm

  Quy định về công trình xây dựng tạm

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Về đối tượng, điều kiện, trình tự thực hiện đối với "công trình tạm" được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 49 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.
 • Quy trình kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình

  Quy trình kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì đề nghị chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.
 • Đơn vị nào chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng thi công?

  Đơn vị nào chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng thi công?

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư được quyền tự thực hiện nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định từ khoản 3 đến khoản 7 Điều 14.
 • Có được góp quyền sử dụng đất để tăng vốn điều lệ?

  Có được góp quyền sử dụng đất để tăng vốn điều lệ?

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Trình tự, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp xử lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
 • Đối tượng nào được hỗ trợ xây nhà vượt lũ?

  Đối tượng nào được hỗ trợ xây nhà vượt lũ?

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất kéo dài chương trình và nâng mức cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung.
 • Áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng

  Áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, một số khoản mục chi phí khác.
 • Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

  Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Căn cứ vào quy định pháp luật, hồ sơ, tình hình thực tế xây dựng của dự án, Sở Xây dựng tỉnh Long An xác định hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.
 • Thẩm quyền nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

  Thẩm quyền nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Đối với các loại công trình khác, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 và khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình năng lượng

  Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình năng lượng

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Đối với các hạng mục xây dựng thuộc công trình “đường dây truyền tải điện và trạm biến áp” cá nhân tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các quy định của pháp luật xây dựng về chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công trình công nghiệp.
 • Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói

  Hướng dẫn thực hiện hợp đồng trọn gói

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.
 • Có phải lắp đặt lan can trên diện tích mái?

  Có phải lắp đặt lan can trên diện tích mái?

  Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Liên quan đến vấn đề bảo đảm an toàn cháy, trong phạm vi của QCVN 06:2022/BXD, yêu cầu về lắp đặt lan can tay vịn trên các mái cũng chỉ áp dụng đối với phần mái được thiết kế bố trí trước cho việc tiếp cận từ trên mái, không quy định đối với những khu vực không tính toán trước để người có thể qua lại.