"Giang Thái Lâm, Đặng Đức Hiếu, Phạm Thế Anh, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Bảo Việt"

  • Nghiên cứu điều kiện cường độ đất nền dưới móng bè, móng hộp

    Nghiên cứu điều kiện cường độ đất nền dưới móng bè, móng hộp

    Bài báo này nghiên cứu mức độ an toàn về điều kiện chịu lực của móng bè, móng hộp theo dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Móng bè và móng hộp cho nhà cao tầng” và TCVN 9362:2012 dưới tác động của một số yếu tố chính bao gồm hệ số biến đổi, số lượng mẫu thí nghiệm, độ lệch tâm của tải trọng, hệ số rỗng cho một số loại đất nền điển hình.