"PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Bùi Ngọc Sơn"

  • Thiết kế dầm bê tông lắp ghép theo  tiêu chuẩn châu Âu

    Thiết kế dầm bê tông lắp ghép theo tiêu chuẩn châu Âu

    Bài báo này nghiên cứu đặc điểm và phân loại kết cấu dầm bê tông lắp ghép dựa trên các yêu cầu cấu tạo của tiêu chuẩn châu Âu. Các bước tính toán thiết kế của một dầm bê tông lắp ghép điển hình dựa theo tiêu chuẩn thiết kế châu Âu được trình bày chi tiết cùng ví dụ tính toán minh họa.