Đô thị

Tỉnh Ninh Thuận cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp quy chuẩn

Tỉnh Ninh Thuận cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp quy chuẩn

Thảo Lê Thảo Lê - 09:33, 30/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh (nếu có) các quy hoạch có liên quan của Dự án KĐT biển Bình Sơn - Ninh Chữ để đảm bảo không gây quá tải về dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu K2, phù hợp với quy chuẩn hiện hành đối với nhà ở thương mại.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về hướng dẫn dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Theo Bộ Xây dựng, tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có quy định: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2 ha trở lên tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc từ  5 ha trở lên tại các đô thị loại II và loại III phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH.

Đồng thời, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng NƠXH (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua NƠXH và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành NƠXH sau khi đầu tư.

Bộ Xây dựng cho rằng, pháp luật về quy hoạch và pháp luật về nhà ở chỉ quy định phần quỹ đất dành để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nằm trong dự án đầu tư xây dựng NƠXH.

Bên cạnh đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (01/4/2021), thì vị trí và diện tích quỹ đất mà chủ đầu tư được dành để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại được xác định bằng 20% tổng diện tích đất ở (đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật) trong đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đầu tư xây dựng NƠXH đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận dành 20% tổng diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng NƠXH để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại vị trí ô đất được xác định là NƠXH (NƠXH-03) theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ thì ngoài việc định lượng về diện tích đất có chức năng xây dựng nhà ở còn phải tính đến điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch để quản lý như dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian, kiến trúc cảnh quan trong phạm vi đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, phù hợp với quy chuẩn hiện hành đối với nhà ở thương mại.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh (nếu có) các quy hoạch có liên quan của Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ để đảm bảo không gây quá tải về dân số, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu K2, phù hợp với quy chuẩn hiện hành đối với nhà ở thương mại.

           

Ý kiến của bạn