ISSN 2734-9888

Tính toán áp lực của sóng nổ trong môi trường đất đá

Tính toán áp lực của sóng nổ trong môi trường đất đá

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo trình bày sự hình thành và lan truyền của sóng nén khi nổ trong môi trường đất đá. Phương pháp xác định áp lực sóng nén và kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm Abaqus để xác định áp lực của sóng nén do nổ trong đất.

Ý kiến của bạn