Chỉ đạo điều hành

Tổ chức đối thoại để lắng nghe, nhận diện các khó khăn TTHC trong năm 2024

Tổ chức đối thoại để lắng nghe, nhận diện các khó khăn TTHC trong năm 2024

Nguyên Phương Nguyên Phương - 07:08, 11/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTổ công tác cải cách thủ tục hành chính sẽ tổ chức hoặc tham gia đối thoại để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 16/QĐ-TCTCCTTHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác này.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP.

Theo Kế hoạch, trong năm 2024, Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc hoặc phối hợp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách TTHC theo Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm năm 2024; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tổ chức hoặc tham gia đối thoại, làm việc bằng hình thức phù hợp với các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Đồng thời, tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng về cơ chế, chính sách, TTHC (bao gồm cả những quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật), báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo xử lý hoặc đề nghị Bộ, ngành, địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng mô hình mẫu về bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn...

Ý kiến của bạn