ISSN 2734-9888

Tổng quan về các mô hình liên kết nửa cứng trong kết cấu khung thép

Tổng quan về các mô hình liên kết nửa cứng trong kết cấu khung thép

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo giới thiệu tổng quan về các mô hình ứng xử của các liên kết trong kết cấu khung thép có liên kết nửa cứng, đồng thời giới thiệu về một số phương pháp phân loại của liên kết nửa cứng.

Ý kiến của bạn