Bất động sản

TP Hải Phòng: Quy định mới về giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

TP Hải Phòng: Quy định mới về giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Thanh Trà Thanh Trà - 11:00, 09/03/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND TP Hải Phòng giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng là đơn vị đầu mối thực hiện việc thu tiền thuê nhà, thuê đất của các tổ chức, cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định ban hành giá thuê nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2023 .

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, đơn giá thuê đất được xác định theo giá đất trong Bảng giá đất thương mại dịch vụ do UBND TP Hải Phòng ban hành; tỷ lệ phần trăm được xác định theo mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất do UBND TP Hải Phòng ban hành.

Diện tích đất thuê là diện tích đất Bên thuê nhà được sử dụng theo Hợp đồng thuê nhà ký với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng bao gồm, diện tích chiếm đất của nhà thuê và diện tích đất gắn liền với nhà thuê (nếu có).

Đối với những điểm nhà có nhiều tầng, nhiều chủ, hệ số phân bổ giá thuê đất của các tầng, tiền thuê đất hàng năm = Đơn giá thuê đất hàng năm nhân (x) Diện tích đất thuê.

Đơn giá thuê đất hàng năm = tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất trong Bảng giá đất nhân (x) Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm nhân (x) Hệ số phân bổ các tầng (nếu có).

Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài tiền thuê đất hàng năm nêu trên, bên thuê nhà phải nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng với diện tích và giá đất thu tiền thuê đất.

Quyết định cũng nêu rõ, về tổ chức thực hiện, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ kê khai diện tích, xác định vị trí, diện tích theo tuyến đất đối với từng điểm nhà, chuyển thông tin địa chính đến Cục Thuế thành phố để xác định tiền thuê đất theo quy định.

Căn cứ hồ sơ do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cung cấp, cơ quan thuế ra thông báo xác định số tiền thuê đất hàng năm của các điểm nhà.

Đồng thời, căn cứ thông báo của cơ quan thuế về tiền thuê đất hàng năm của các điểm nhà, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng xác định lại đối với những trường hợp phải phân bổ tiền thuê đất (nếu có); thực hiện thu tiền thuê đất nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP Hải Phòng giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng là đơn vị đầu mối thực hiện việc thu tiền thuê nhà, thuê đất của các tổ chức, cá nhân thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực hiện việc thông báo giá thuê nhà, đất làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tính theo mức giá được quy định tại Quyết định này cho các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện và trả tiền thuê nhà, đất đúng quy định.

Có trách nhiệm kê khai, nộp tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất có nhà thuộc sở hữu nhà nước cho thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế. Tổng số tiền đã thu của bên thuê nhà phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện trích nộp các quỹ theo quy định.

Ý kiến của bạn