Hạ tầng

TP Hội An: Phân bổ gần 32 tỷ đồng cho Dự án hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

TP Hội An: Phân bổ gần 32 tỷ đồng cho Dự án hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu

Nguyên Phương Nguyên Phương - 09:55, 27/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Quảng Nam phân bổ hơn 31,8 tỷ đồng để thực hiện trả lãi vay, phí cam kết cho Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội An.

Ngày 23/4, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định về việc phân bổ kinh phí để trả nợ lãi vay, phí cam kết Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội An.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phân bổ hơn 31,8 tỷ đồng cho BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án) từ nguồn chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay chưa phân bổ trong dự toán năm 2024, để thực hiện trả lãi vay, phí cam kết cho Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Hội An.

Trong đó, 31,3 tỷ đồng là tiền trả nợ lãi vay còn hơn 537 triệu đồng là phí cam kết Dự án.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh lập thủ tục phân bổ kinh phí và thực hiện các thủ tục trả lãi vay theo quy định; BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay theo quy định.

Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu TP Hội An có tổng vốn đầu tư 88,5 triệu USD (tương đương gần 1.859 tỷ đồng), trong đó vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 70 triệu USD (tương đương 1.470 tỷ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại 3 triệu USD (tương đương 63 tỷ đồng) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh 15,5 triệu USD (tương đương 325,5 tỷ đồng).

Ý kiến của bạn