TP.HCM kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai

07:00 24/11/2022
UBND TP.HCM vừa có kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường 12 vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó có nội dung như, chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, thí điểm cho các tổ chức sử dụng đất đóng thuế đất hằng năm, gia hạn sử dụng đất...

Theo đó, UBND TP.HCM vừa gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường 17 nội dung, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đưa vào dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Trong 17 kiến nghị có 12 kiến nghị liên quan đến đất đai nhằm giúp TP.HCM tiếp tục có cơ chế đặc thù, đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, TP.HCM kiến nghị cho phép thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, trình HĐND thành phố thông qua. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất, không phân biệt giá trị tính theo bảng giá đất.

Cùng đó, cho phép TP.HCM áp dụng việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất cùng mục đích sử dụng thì bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi theo tỷ lệ phần trăm. TP.HCM quyết định tỷ lệ phần trăm này phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng thời, kiến nghị cho phép TP.HCM được tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án đầu tư công độc lập đối với các dự án nhóm B trên địa bàn.

Lập Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thủ Đức (trực thuộc UBND TP Thủ Đức) thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức. Cho phép trung tâm phát triển quỹ đất được khai thác ngắn hạn các khu đất do đơn vị này quản lý mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Cho phép UBND TP.HCM được thí điểm tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 để thực hiện độc lập; sau khi hoàn tất sẽ tích hợp vào quy hoạch TP.HCM.

Cho phép TP.HCM thí điểm việc cho phép các tổ chức sử dụng đất được thế chấp, cho thuê và chuyển nhượng “quyền thuê đất” đóng tiền hàng năm. UBND TP.HCM phân cấp cho UBND cấp huyện xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ UBND cấp huyện thực hiện.

Mặt khác, TP.HCM kiến nghị thí điểm thực hiện áp dụng “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất là văn bản phê duyệt kết quả trúng đấu giá, đấu thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” đối với các quỹ đất được chấp thuận chủ trương thanh toán cho các dự án đầu tư theo hợp đồng BT trước ngày 01/01/2021.

Bên cạnh đó, TP.HCM thực hiện thủ tục về thuê đất, thuê đất có mặt nước đối với các dự án về cảng biển, kể cả dự án lấn biển. TP.HCM được thí điểm gia hạn sử dụng đất đối với một số trường hợp.

Đối với lĩnh vực môi trường, 4 kiến nghị bao gồm: cho phép UBND các cấp được sử dụng các thiết bị sẵn có tại địa phương: camera, smart phone, cameara giao thông, camera giám sát an ninh trật tự tại địa phương để phát hiện các hành vi xả rác…

 

Bình luận