Trình Quốc hội cho phép thi hành sớm Luật Nhà ở và 3 luật khác từ ngày 01/8

07:05 10/06/2024
Ngày 09/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo đề nghị của Bộ TN&MT tại Tờ trình số 60/TTr-BTNMT ngày 07/6/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15: "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 253, Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5), Điều 255 (trừ khoản 8), Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4), Điều 257 (trừ khoản 1), Điều 258, Điều 259, Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025."

Nghị quyết cũng thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15: "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024."

Đồng thời sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15: "1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024."

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15: "2. Khoản 3 Điều 200 và khoản 15 Điều 210 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ngày 01/8/2024."

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ TN&MT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Các tổ chức tín dụng theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp của Quốc hội.

Trước đó, ngày 08/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trong đó, thực hiện điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự án, dự thảo: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh BĐS số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Tên gọi chính thức của các luật sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định khi xem xét, thông qua dự án luật; Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV).

Bình luận