Hỏi- Đáp

Trung tâm Phát triển quỹ đất có được tư vấn xác định giá đất?

Trung tâm Phát triển quỹ đất có được tư vấn xác định giá đất?

Khải An Khải An - 07:00, 06/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất...

Ông Nguyễn Quang Huy hỏi, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có một số cán bộ đã được cấp Chứng chỉ định giá đất, đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất thì Trung tâm có được hành nghề định giá đất và ban hành Chứng thư định giá đất hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

"... Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác".

Tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 4/4/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định nhiệm vụ, quyền hạn trong đó có:

"Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu".

Tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất quy định về điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất như sau:

"Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản;

b) Có ít nhất 03 định giá viên đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất quy định tại Khoản 2 Điều này".

Căn cứ các quy định nêu trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất được thực hiện tư vấn xác định giá đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật.

Ý kiến của bạn