Chỉ đạo điều hành

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tuần làm việc thứ 2, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 27/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong tuần làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, diễn ra từ ngày 27/5 - 31/5/2024, Quốc hội cho ý kiến và thảo luận ở hội trường đối với 4 dự thảo Luật, trong đó có dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)...

4 dự thảo Luật gồm: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Các cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra cũng sẽ phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu đối với các dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng khác về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN những tháng đầu năm 2024; Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về các nội dung này.

Các Chương trình hoạt động của Quốc hội năm 2024 như: Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến các Chương trình này.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 (trong đó có báo cáo việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN).

Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán NSNN năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo 2 Nghị quyết này.

Quốc hội họp riêng các nội dung liên quan đến: Tờ trình Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời thảo luận ở tổ về nội dung này và các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng; Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022, trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN.

Ý kiến của bạn