ISSN 2734-9888

Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tái chế  sử dụng phụ gia Silica-Fume gia cường bằng tấm CFRP

Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tái chế sử dụng phụ gia Silica-Fume gia cường bằng tấm CFRP

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngBài báo trình bày kết quả thí nghiệm phân tích đánh giá ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép sử dụng cốt liệu bê tông tái chế có phụ gia Silica-Fume được gia cường kháng uốn bằng phương pháp dán tấm sợi CFRP.

Ý kiến của bạn