văn bản hợp nhất số 02/vbhn-bxd

  • Quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án NƠXH

    Quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư dự án NƠXH

    Sau khi tập hợp đầy đủ giấy tờ đăng ký của các đối tượng có nhu cầu, chủ đầu tư dự án NƠXH có trách nhiệm xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với các quy định để lập danh sách đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư.