Vật liệu

Quy định mới về khung giá bán lẻ điện bình quân

Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế GTGT) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh.