Xác định chi phí đầu tư xây dựng

07:11 04/06/2023
Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

UBND TP Hà Nội có văn bản đề nghị hướng dẫn về phương pháp điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) theo hình thức hợp đồng BT, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời vấn đề này

Theo Bộ Xây dựng, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định xử lý chuyển tiếp tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án: Việc chuyển tiếp các quy định về quản lý chi phí đối với các dự án đang thực hiện thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật xây dựng (khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng).

Tổng mức đầu tư điều chỉnh được xác định trên cơ sở các nội dung, phạm vi, khối lượng điều chỉnh dự án, các quy định pháp luật về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án và các quy định xử lý chuyển tiếp tại từng thời kỳ theo quá trình thực hiện dự án. Các nội dung liên quan đến phần tổng mức đầu tư điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định. Nội dung thẩm định phần tổng mức đầu tư điều chỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Theo nội dung Văn bản số 701/UBND-KH&ĐT, Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây thực hiện theo hình thức hợp đồng BT. Việc chuyển tiếp thực hiện hợp đồng này, đề nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu ý kiến của Bộ KH&ĐT để tổ chức thực hiện.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát quá trình thực hiện của dự án, nghiên cứu, tham khảo các nội dung trên và ý kiến của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, các đơn vị có liên quan, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bình luận